پرتال جامع خدمات مشترکین

  مشترک گرامی، در این بخش خدمات پس از فروش شرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستان به صورت الکترونیک ارائه می گردد.

  توجه:شماره اشتراک روی قبض درج گردیده است.

  توجه:شماره بدنه کنتور روی قبض درج گردیده است.